www-sso-go-th ประกัน-สังคม “ประกันสังคม”

www-sso-go-th ประกัน-สังคม      www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33       www sso go th ประกันสังคม เช็คเงินสะสม    www sso go th ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ 40      www sso go th ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ 39       www sso go th ประกันสังคม มาตรา 33       เช็ค สิทธิ์ เช็คประกันสังคม เว็บประกันสังคม      www sso go th ประกันสังคม เยียวยา       www sso go th ประกันสังคม มาตรา 33 เช็ค สิทธิ์      www.sso.go.th มาตรา33/39

 

 

www-sso-go-th ประกัน-สังคม ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 ที่ประสงค์เปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 2566 เตรียมยื่นเรื่องผ่าน 4 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33

 

www-sso-go-th ประกัน-สังคม

 

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33

เว็บประกันสังคม ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน 4 ช่องทางคือ www sso go th ประกันสังคม เช็คเงินสะสม

 

www-sso-go-th ประกัน-สังคม

 

www sso go th ประกันสังคม เช็คเงินสะสม

www sso go th ประกันสังคม มาตรา 33 เช็ค สิทธิ์ ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.thทำรายการผ่าน Application SSO Connect www sso go th ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ 40

 

www-sso-go-th ประกัน-สังคม

 

www sso go th ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ 40

ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีกการตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 www sso go th ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ 39

โดยสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด www sso go th ประกันสังคม มาตรา 33

 

www-sso-go-th ประกัน-สังคม

 

www sso go th ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ 39

www.sso.go.th มาตรา33/39 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ การเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMSเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เช็ค สิทธิ์ เช็คประกันสังคม เว็บประกันสังคม

 

www-sso-go-th ประกัน-สังคม

 

www sso go th ประกันสังคม มาตรา 33

www sso go th ประกันสังคม เยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล www-sso-go-th ประกัน-สังคม

 

ขอบคุณเครดิต     bangkokbiznews.com

 

แนะนำ