สังคมการเมือง กระแสข่าวการเมือง ปัจจุบัน

สังคมการเมือง       เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน       การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยในปัจจุบัน        วิเคราะห์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม        การเมือง เศรษฐกิจ สังคม pdf        การเมืองไทย        การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร        ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 2565        การเมืองคืออะไร        เศษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน        สถานการณ์ เศษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน

 

 

สังคมการเมืองสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสเฟสบุ๊คเรื่องการเมืองคุณธรรม การเมืองวิถีใหม่ มีเนื้อหา ถึงกระแสข่าวที่ปรากฎทั่วไปที่ทำให้เข้าใจถึงอิทธิพลของทรัพย์สินเงินทองที่มีต่อการดำเนินงานทางการเมืองนั้น คงจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องจริงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน

 

สังคมการเมือง

 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบัน

แม้จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ชอบธรรม แต่ก็คงทำให้เจ้าของคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ทำใจยอมรับไปแล้วว่า เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้จะรู้ว่า การลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนย่อมหวังผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเรียกได้ว่า เป็นการนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่แสวงหากำไรสูงสุด มาเป็นแนวคิดเดียวกับการทำงานทางการเมืองไปสันติตั้งคำถามว่า จะดีกว่าไหม ถ้าหากคนที่ทำงานการเมืองจะเป็นคนที่ลดความคิดในการแสวงหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ที่ต้องการของตนและพวกพ้องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยในปัจจุบัน

 

สังคมการเมือง

 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยในปัจจุบัน

เศษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบันแต่เพิ่มความคิดที่ต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศ ต้องการเห็นการพัฒนาสังคมส่วนรวม ต้องการเห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ต้องการเห็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น ฯลฯ ซึ่งความคิดที่ต้องการเห็นและสร้างคุณานุประโยชน์ต่อส่วนรวมเหล่านี้ต้องมาจากพื้นฐานความเสียสละ ไม่ใช่มาจากความคิดที่ต้องการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง และพื้นฐานความเสียสละที่ว่านั้น คงจะไม่ได้เริ่มต้นจากการลงทุนด้วยทรัพย์สินเงินทองอย่างบ้าระห่ำ ไร้เหตุผล แต่น่าจะเริ่มต้นจากการลงทุนด้วยการนำเสนอชุดความคิดวิเคราะห์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

สังคมการเมือง

 

วิเคราะห์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

สถานการณ์ เศษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบันแนวนโยบาย ประสบการณ์ ตลอดจนความตั้งใจจริงที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนในการผลักดันให้เกิดคุณานุประโยชน์ต่อส่วนรวมหากเป็นการลงทุนแบบหลังนั้น การใช้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อการแนะนำตัว ส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้มีสิทธิหย่อนบัตรลงคะแนน ก็จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแนวทางการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแม้จะเป็นเพียงความฝันของคนโลกสวย ที่อยากเห็นการเมืองที่ใช้เงินทองอย่างสมเหตุสมผล ไม่ทุ่มเทเงินทองซื้อม้าเข้าคอก ไม่ทุ่มเทเงินทองซื้อเสียง ไม่ทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯการเมือง เศรษฐกิจ สังคม pdf

 

สังคมการเมือง

 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม pdf

ซึ่งความฝันอย่างนี้ อาจจะรวมเรียกได้ว่า ฝันอยากเห็น การเมืองคุณธรรม (moral politics) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด การเมืองวิถีใหม่(new-paradigm politics ) เป็นทางเลือกที่ควรจะเป็นในการดำเนินงานทางการเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาจากฐานราก และคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม ก็จะเป็นผลจากการดำเนินงานทางการเมืองด้วยแนวคิดนี้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 2565

การเมืองคุณธรรม และ การเมืองวิถีใหม่ ต้องเป็นทางออกของการดำเนินงานทางการเมือง เป็นงานการเมืองที่แข่งกันเสนอชุดความคิด นโยบาย ประสบการณ์ ของผู้ที่อาสาเข้ามาทำงานสาธารณะ ปฏิเสธการใช้ทรัพย์สินเงินทองที่ไร้รากฐานและเกินกว่าจำเป็นการเมืองไทย

 

สังคมการเมือง

 

การเมืองไทย

แม้จะเป็นการฝืนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน แต่หากไม่เริ่มต้นการปลูกฝังแนวคิดการเมืองคุณธรรม หรือการเมืองวิถีใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้ว ไม่มีทางที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

การเมืองคืออะไรแม้ว่าคนที่นำประเทศไทยเข้าสู่วงจรอุบาทว์ดังกล่าวนั้น จะเป็นนักการเมืองที่ชั่วร้าย แต่ผู้ที่จะถอนประเทศไทยออกจากวงจรอุบาทว์นั้น กลับจะต้องเป็นพลังของ พลเมืองตื่นรู้ (active citizen) ที่ต้องให้บทเรียนแก่นักการเมืองที่ชั่วร้ายเหล่านั้นสังคมการเมือง

 

ขอบคุณเครดิต      komchadluek.net

 

แนะนำ