www-sso-go-th ประกัน-สังคม รมว.แรงงาน กำชับประกันสังคม

ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 ที่ประสงค์เปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 2566 เตรียมยื่นเรื่องผ่าน 4 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

www-sso-go-th ประกัน-สังคม “ประกันสังคม”

ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 ที่ประสงค์เปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 2566 เตรียมยื่นเรื่องผ่าน 4 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี